Izjava o privatnosti i zaštiti podataka

I Opšte informacije

Preduzeće HMC Digital Konsalting sa sedištem u Beogradu, Nemanjina 40, 11000 Beograd (u daljem tekstu Davalac usluge) u skladu s člankom 40. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti lica pri obradi ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka kao i ukidanjem Direktive 95/46/EZ (Službeni list Evropske unije L 119, 4.5.2016., str. 1.), u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije od Korisnika internetske aplikacije Karnet (u daljem tekstu Korisnik te Aplikacija) prikuplja i obrađuje lične podatke u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti i zaštiti podataka (u daljem tekstu Izjava o privatnosti).

Prikupljanje, obrada i upotreba podataka vrši se u skladu sa svim propisima o zaštiti podataka. Davalac usluge obezbeđuje zakonitu i transparentnu obradu podataka, a korisnicima Aplikacije omogućava kontrolu i pregled njihovih ličnih podataka.

II Vrsta ličnih podataka

Davalac usluge prikuplja podatke pravnog lica Korisnika sa kojim je zaključen ugovor o korišćenju Aplikacije, lične podatke fizičkog lica Korisnika kojima su dodeljene šifre za pristup Aplikaciji, i lične podatke o zaposlenima i drugim licima za koje je zakonom propisana obaveza vođenja evidencije zaposlenih i radnog vremena prema važećim propisima i pravilnicima.
Davalac usluge prikuplja podatke od pravnog lica Korisnika, poput imena, adrese, e -pošte, matičnog broja i drugih podataka neophodnih za zaključivanje ugovora o korišćenju Aplikacije.

Od fizičkog lica Korisnika kome je odobren pristup Aplikaciji, davalac usluge prikuplja lične podatke kao što su ime, prezime, adresa e-pošte i sve druge podatke potrebne za rad Aplikacije.

Korisnik usluge daje na korišćenje, a davalac usluge koristi podatke o zaposlenima pravnog lica Korisnika i drugim licima za koja je Korisnik dužan da vodi evidenciju zaposlenih i radnog vremena. Korisnik se obavezuje da će davaocu usluge dostaviti na obradu samo one lične i / ili poslovne podatke kojima upravlja na osnovu odgovarajuće pravne osnove i / ili na osnovu legalno pribavljene saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Prenosom datoteka i unosom podataka o zaposlenima u polja predviđena za tu svrhu u Aplikaciji, Korisnik daje dozvolu davaocu usluge da koristi navedene podatke u svrhu za koju su dati, te da te podatke preuzima radi obrade i skladištenja na servere davaoca usluge. Korisnik garantuje da podaci uneti u Aplikaciju davaoca usluge ne krše autorska prava trećih strana i ne sadrže sadržaj suprotan važećim zakonima.

Korisnik garantuje da ima ovlašćenje da prosleđuje podatke ugovornom izvršitelju i da su sva uputstva Korisnika u vezi sa obradom podataka zasnovana na pravnoj osnovi.

Davalac usluge će obrađivati podatke isključivo u skladu sa uputstvima Korisnika.

U ugovornom odnosu između davaoca usluge i Korisnika, Korisnik se smatra jedinim vlasnikom svih podataka prosleđenih davaocu usluge.

Davalac usluge prikuplja podatke o računaru sa kojim se Korisnik spaja u Aplikaciju. Ove informacije uključuju IP adresu, tip i verziju Internet pretraživača i vreme pristupa Aplikaciji.

III Način i svrha prikupljanja ličnih podataka

Davalac usluge prikuplja lične podatke direktno od Korisnika tokom zaključivanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i tokom radnji koje prethode zaključivanju ugovora (ponude, upiti i bilo kakvi zahtevi davaocu usluge). Nadalje, davalac usluge prikuplja lične / poslovne podatke i kada ih Korisnik stavi na raspolaganje davaocu usluge, npr. u okviru registracije Korisnika Aplikacije, popunjavanjem obrazaca ili slanjem e-pošte, i u sličnim situacijama kada Korisnik izabere da dostavi lične podatke davaocu usluge.

Davalac usluge obrađuje i koristi podatke Korisnika u svrhe i na osnovu kojih su prikupljeni, kao i u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza kompanije.

Korisnik je dužan blagovremeno obavestiti davaoca usluge o promeni svojih ličnih podataka.

IV Vremenski period skladištenja podataka i njihovog deljenja sa trećim licima

Davalac usluge čuva lične podatke samo onoliko koliko su neophodni u svrhe za koje su prikupljeni, odnosno u svrhu ispunjavanja ugovornog odnosa ili zakonskih obaveza.

Podaci se brišu po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza skladištenja, osim u slučaju pokretanja sudskog ili sličnog postupka koji zahteva zadržavanje podataka.

Po isteku roka skladištenja, davalac usluge uklanja prikupljene lične podatke iz sistema i arhivira ili ih pretvara u anonimne podatke na osnovu kojih nije moguće identifikovati Korisnika.
Davalac usluge može deliti lične podatke sa trećim stranama samo u sledećim slučajevima:
· ako postoji zakonska obaveza ili izričito ovlašćenje prema zakonu
· ako je potrebno da se podaci proslede trećim licima radi sklapanja zajedničkog ugovora
· na osnovu saglasnosti

V Prava Korisnika u pogledu zaštite podataka

U skladu sa važećim zakonima o zaštiti ličnih podataka, davalac usluge koristi tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe, otkrivanja ili uništavanja. Podaci na serverima računara se čuvaju u kontrolisanom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Korisnička lozinka, kao i druge osetljive informacije su šifrovane.

Davalac usluge ne može garantovati 100% sigurnost prenosa podataka putem Interneta, veb lokacija, mobilnih aplikacija, računarskih sistema ili bilo koje druge javne mreže, i nije odgovoran za radnje trećih strana kojima takvi podaci postanu dostupni.
U vezi sa ličnim podacima prikupljenim od davaoca usluge, Korisnik ima pravo:
· pristupa ličnim podacima
· ispravka ili dopune podataka
· ​brisanja podataka (pravo na zaborav) u roku od 48 sati nakon davanja zahteva
· ograničavanja obrade
· na ulaganje primedbe na obradu i na prenosivost podataka i
· podnošenja primedbi na proces nadzora u vezi sa obradom ličnih podataka (Agencija za zaštitu ličnih podataka), a sve u skladu s važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Ako se obrada zasniva na pristanku, Korisnik ima pravo da povuče takvu saglasnost u bilo kom trenutku, sa efektom od datuma povlačenja saglasnosti.

VI Automatska obrada podataka

Davalac usluge ne vrši automatsku obradu podataka.

VII Primena kolačića te analitičkih i marketinških alata

Aplikacija primenjuje tzv. kolačiće (cookies) – tekstualne datoteke koje na računaru Korisnika postavlja Internet pretraživač sa kojim se Korisnik povezuje sa Aplikacijom. Datoteke se stvaraju kada pretraživač na Korisnikovom uređaju učita posećeno mrežno odredište, koje zatim šalje podatke pretraživaču i stvara tekstualnu datoteku (kolačić). Pretraživač preuzima i šalje datoteku na mrežni odredišni server (mesto, stranicu) prilikom povratka Korisnika na njega.

Kolačići se koriste za funkcionisanje svih funkcija veb stranice i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (čuvaju se samo tokom poseta veb stranici) ili trajni (ostaju uskladišteni na računaru Korisnika nakon posete).
Prikupljeni podaci uključuju IP adresu Korisnika, podatke o pretraživaču, jeziku, operativnom sistemu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Za prikupljanje statistike korišćenja koristimo Google Analytics, alatku kompanije Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi „kolačiće“. Podaci o upotrebi veb lokacije koju generišu „kolačići“ prenose se i čuvaju na Google-ovim serverima, koji se mogu nalaziti izvan EU, a šifrovani su i anonimni. Po želji, Korisnik može onemogućiti Aplikaciji da prikuplja anonimne statističke podatke o upotrebi Aplikacije koristeći uputstva na linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U marketinške svrhe, Davalac usluge povremeno koristi Google AdWords alatku kompanije Google Inc. („Google“). Google Conversion Tracking je alatka kompanije Google, Inc. koji na računaru Korisnika instalira kolačić ako je Korisnik pristupio Aplikaciji putem Google oglasa. Ovi kolačići ističu nakon 30 dana i takođe su anonimni. Ako Korisnik koristi aplikaciju, a kolačić je i dalje važeći, Google i davalac usluge mogu prepoznati da je klik na oglas doveo Korisnika u Aplikaciju. Uz pomoć kolačića prikupljeni podaci se koriste za sastavljanje statistike o učinku marketinških kampanja. Podaci o identitetu Korisnika ostaju anonimni i nije moguće povezati podatke prikupljene pomoću Google AdWords alata sa podacima korisnika koje je aplikacija prikupila od Korisnika.
Kolačići se mogu onemogućiti u bilo kom trenutku, uz upozorenje da to može poremetiti normalan rad i funkcionalnost Aplikacije. Uputstva za onemogućavanje kolačića možete pronaći na veb stranici Internet pretraživača koji koristi Korisnik.

VIII Izmene izjave i privatnosti

Davalac usluge zadržava pravo da naknadno izmeni i / ili dopuni ovu Izjavu o privatnosti, o čemu je dužan da obavesti Korisnika putem e -pošte, obaveštenjem prilikom korišćenja Aplikacije ili na drugi odgovarajući način.

Ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka stupa na snagu 1. oktobra 2021.