Opšti uslovi korišćenja

I Uvodne odredbe

Ovim Opštim uslovima preduzeća HMC Digital Konsalting (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuje se sadržaj i uslovi korišćenja Internet aplikacije Karnet (u daljem tekstu: Aplikacija) te prava i obaveze Korisnika Aplikacije.

Online prijavom na veb-sajtu www.karnet.in.rs koristeći jedno od korisničkih imena i lozinki koje mu je stavila na raspolaganje HMC Digital Konsalting Korisnik prihvata uslove korišćenja usluge utvrđene ovim Opštim uslovima i potvrđuje da su mu bili poznati i dostupni u pregovorima oko sklapanja ugovora i takav početak korišćenja Aplikacije smatra se potvrdom sklopljenog ugovora.

Ovi Opšti uslovi sastavni su deo ugovora između preduzeća HMC Digital Konsalting i Korisnika, a objavljeni su na veb-sajtu www.karnet.in.rs i vidljivi su Korisniku nakon prijavljivanja sa korisničkim imenom i lozinkom.

II Termini i definicije

Davalac usluge je kompanija HMC Digital Konsalting za računalne delatnosti i usluge sa sedištem u Beogradu, Nemanjina 40.

Korisnik je pravno ili fizičko lice sa kojim davalac usluge zaključuje ugovor o korišćenju Aplikacije putem daljinske komunikacije, u skladu sa važećim propisima.

Odgovorno lice je ovlašćeno lice Korisnika koje se registrovalo za korišćenje Aplikacije i koje je registracijom prihvatilo Opšte uslove poslovanja.

Aplikacija je u skladu s odredbama važećih pozitivnih propisa Republike Srbije koje je izradio davalac usluge.

Ograničenje korišćenja Aplikacije predstavlja onemogućavanje korišćenja određene usluge Korisniku, koja će se primenjivati kada se steknu uslovi za privremeno ili trajno isključenje u skladu sa važećim propisima, odnosno ovim Opštim uslovima.

Baza podataka je skup svih podataka unetih kroz aplikaciju uskladišten na odgovarajući način prilagođen potrebama aplikacije.

III Tehnički uslovi za korišćenje Aplikacije

Da bi koristio aplikaciju, Korisnik mora o svom trošku i na svoju odgovornost obezbediti sledeće tehničke uslove:

(1) personalni računar ili drugi uređaj koji može da prikazuje veb-sajtove i štampa na štampaču,
(2) pristup internetu,
(3) Internet pretraživač, prema preporuci koja će biti objavljena na veb-sajtu www.karnet.in.rs.

IV Postupak registracije i zaključivanje ugovora

Prijava se vrši na veb-sajtu www.karnet.in.rs prihvatanjem ovih Opštih uslova, kako sledi:

(1) Korisnik se prijavljuje putem veb aplikacije unosom korisničkog imena i lozinke.
(2) Da bi prva prijava pri korišćenju Aplikacije bila moguća, Korisnik mora potvrditi da su mu prezentirani ovi Opšti uslovi i sa istima se mora složiti.
(3) Prvom prijavom na ovaj način, Korisnik daje saglasnost na upotrebu sredstava daljinske komunikacije u svrhu zaključivanja ugovora te je upoznat i prihvata da se ugovor između davaoca usluge i Korisnika smatra zaključenim prvom prijavom putem navedenog postupka.

V Plaćanje

Po isteku probnog korišćenja ili ranije (potvrđivanjem nacrta računa u samoj aplikaciji), i nastavkom korišćenja Aplikacije od strane Korisnika, davalac usluge je ovlašćen da izda Korisniku račun.

Korisnik je dužan platiti ukupan iznos naveden na računu u roku naznačenom na računu, a koji neće biti kraći od 8 dana.

Tokom predviđenog roka plaćanja, Korisnik može koristiti Aplikaciju, a ako Korisnik ne izvrši uplatu u predviđenom roku, davalac usluge može ograničiti upotrebu Aplikacije ili raskinuti ugovor i deaktivirati korisnički nalog.

Nakon uredno primljene uplate, Korisniku se može ponovo aktivirati korišćenje Aplikacije.

VI Trajanje ugovora, cene i uslovi plaćanja

Korisnik je za korišćenje Aplikacije dužan da plati taksu davaocu usluge u iznosu i na način utvrđen kao niže.

Ugovor o korišćenju Aplikacije zaključuje se na određeno vreme i to na period od 12 (slovima: dvanaest) meseci. Početak i istek ugovornog odnosa biće naznačen na fakturi koju je izdao davalac usluge. Po isteku tog roka, ugovor se ne obnavlja automatski, niti je produženo delovanje pravnih odnosa iz istog moguće po isteku ugovorenog roka.

Naknada za korišćenje Aplikacije u periodu od 12 meseci navedena je na nacrtu računa u samoj Aplikaciji.

Davalac usluge će pre isteka ugovorenog perioda korišćenja Aplikacije obavestiti Korisnika o isteku, a Korisnik je dužan sam da izabere sledeću Aplikaciju ili odgovarajuću uslugu, kako bi se po podmirenju naknade  ili nastavilo korišćenje prethodne Aplikacije u narednom periodu korišćenja pod novim uslovima ili ugovorilo korišćenje neke druge usluge ili Aplikacije.

VII Probno korišćenje, privremeno ograničenje i promena načina korišćenja Aplikacije

Davalac usluge je ovlašćen da Korisniku omogući probno korišćenje aplikacije u trajanju do 30 dana. Ovo ovlaštenje davalac usluge može opozvati u svakom trenutku, bez odobrenja Korisnika i bez odgovornosti za eventualnu štetu koja bi Korisniku mogla nastati.

Korisnik je unutar roka od 30 dana (period probnog korišćenja), ovlašćen odustati od korišćenja Aplikacije bez naknade davaocu usluge (o čemu je dužan da obavesti davaoca usluge), a ako nastavi da koristi Aplikaciju istekom probnog perioda ili ranije potvrdi nacrt računa dostupan u samoj Aplikaciji, period probnog korišćenja uračunava se u ugovoreni period korišćenja.

Ako se definisana taksa za korišćenje Aplikacije ne podmiri u roku, usluga može privremeno postati nedostupna ili obustavljena, bez obzira na posledice koje može imati Korisnik.

Davalac usluge može uvesti, promeniti ili otkazati aplikaciju, uz prethodno obaveštenje Korisnika, u skladu sa važećim propisima i ugovornim odredbama. U slučaju promene Aplikacije, odnosno uslova korišćenja Aplikacije i dodatnih opcija, Korisnik nastavlja da koristi aplikaciju prema prethodno definisanom korišćenju do isteka ugovorenog perioda korišćenja.

VIII Baza podataka i poverljivost informacija

Korisnik Aplikacije je vlasnik baze podataka.

Podaci se sinhronizuju samo kada je dostupan pristup internetu, u slučaju nedostupnosti Interneta, davalac usluge ne može omogućiti sinhronizaciju ili skladištenje podataka.

Korisnik je dužan da obezbedi trajno dostupan internet.

U slučaju prestanka ugovora o korišćenju Aplikacije, davalac usluge će omogućiti Korisniku pristup podacima na korisničkom nalogu u narednih 6 (slovima: šest) meseci, tokom kojih će Korisnik moći da pristupi podacima, ali bez mogućnosti unošenja podataka i korišćenja Aplikacije na drugi način.

Po isteku 6 meseci od prestanka ugovora o korišćenju Aplikacije, podaci će biti izbrisani iz baze podataka, s tim da se podaci mogu izbrisati na pisani zahtev Korisnika i pre isteka navedenog roka.

Po isteku roka u kojem Korisnik može zatražiti isporuku baze podataka, davalac usluge nije dužan da čuva predmetne podatke, niti da ih stavi na raspolaganje Korisniku.

Korisnik se slaže da davalac usluge može prikupljene podatke koji se na njega odnose, a koji se unose prilikom korišćenja Aplikacije, te ostale podatke potrebne za ispunjenje ugovora iznositi izvan Republike Srbije, u zemlje u kojima se nalaze podatkovni centri na kojima će biti instalirana Aplikacija.

Podatke o zaposlenima koje Korisnik prikuplja i unosi u Aplikaciju, davalac usluge ne smije nikome dati na upotrebu, niti ih može obraditi u bilo koju drugu svrhu, osim u svrhu ispunjavanja obaveza preuzetih ugovorom.

Podaci koje je Korisnik uneo u aplikaciju i sadržaj koji Korisnik obrađuje pomoću Aplikacije predstavljaju poverljive podatke Korisnika. Davalac usluge neće pristupiti, koristiti, menjati ili na bilo koji drugi način obrađivati u svoje svrhe podatke koje Korisnik unosi u Aplikaciju prilikom korišćenja usluge i koje Korisnik obrađuje pomoću Aplikacije. Davalac usluge je dužan da čuva u tajnosti sve podatke o kojima bi, u cilju ispunjenja svojih obaveza prema Korisniku u skladu sa ovim Opštim uslovima, mogao dobiti informacije i obezbediće odgovarajuće mere zaštite podataka.

Davalac usluge ili Korisnik ne mogu otkrivati poverljive informacije koje se odnose ili su vezane uz ugovor o korišćenju Aplikacije neovlašćenim licima ili bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pismenog pristanka.

Davalac usluge je dužan prikupljene podatke da adekvatno zaštiti od slučajnog gubitka ili uništenja, neovlašćenog pristupa, neovlašćenih izmena, neovlašćenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

IX Odgovornost za korišćenje Aplikacije

Korisnik se obavezuje da će koristiti Aplikaciju u skladu sa tehnološkim postavkama navedenim u Opštim uslovima.

Korisnik je odgovoran za tačnost podataka unetih prilikom korišćenja Aplikacije i koristi Aplikaciju samo kao osnovu za ispravan unos i vođenje evidencije. Korisnik vodi računa o usklađenosti vođenja evidencije prema važećim propisima.

Ukoliko Korisnik uoči bilo kakve nepravilnosti u radu Aplikacije ili nepoštovanje važećih propisa, dužan je da o tome što pre obavesti davaoca usluge, radi ispravljanja uočenih grešaka.

Korisnik se obavezuje da će koristiti Aplikaciju isključivo za evidentiranje i rekapitulaciju radnog vremena svojih zaposlenih te da korišćenje iste neće biti dostupno trećim licima.

Davalac usluge nije odgovoran Korisniku za štetu prouzrokovanu:

(1) nemogućnosti korišćenja Aplikacije zbog nepravilnog ponašanja Korisnika,
(2) nedostupnosti Aplikacije uzrokovane tehničkim problemima ili višom silom,
(3) neadekvatnosti usluge za potrebe Korisnika.

Korisniku je omogućeno korišćenje Aplikacije u njenom konačnom obliku i isključena je svaka garancija u vezi sa nedostacima Aplikacije. Iako davalac usluge stalno testira i održava Aplikaciju, ne može garantovati da prilikom korišćenja neće doći do pogrešaka u radu Aplikacije te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova.

U svakom slučaju, davalac usluge će preduzeti sve korake da otkloni kvar što je pre moguće.

Davalac usluge neće biti odgovoran Korisniku za štetu ako se, uprkos merama zaštite, podaci izgube ili unište, neovlašćenog pristupa, neovlašćene izmene, neovlašćenog objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme , pogrešnim rukovanjem, uticajem drugih licenciranih i nelicenciranih računarskih programa, virusa i drugih štetnih uticaja.

X Intelektualna svojina

Sva intelektualna svojina (program, struktura, obrazovanje, veb podrška, slike, fotografije, logotipi itd.) je isključivo vlasništvo davaoca usluge.

Korisnik Aplikacije nema pravo prodati, ustupiti, pokloniti niti na bilo koji drugi način izvlastiti cjelinu ili bilo koji dio intelektualnog vlasništva davaoca usluge.

XI Posebne obaveze davaoca usluge

Davalac usluge se posebno obavezuje:

(1) omogućiti detaljan pregled i štampanje svih podataka unetih u Aplikaciju,
(2) omogućiti svakodobni pregled Opštih uslova,
(3) čuvati podatke Korisnika u skladu sa važećim propisima i međunarodnim standardima i preporukama,
(4) pružiti besplatnu podršku prvenstveno putem e -pošte: info@karnet.in.rs, ili u slučaju nemogućnosti podrške putem e -pošte, putem telefona HMC Digital Konsalting navedene na veb lokaciji Aplikacije,
(5) prilikom pristupa Aplikaciji, zaštititi korisnički nalog od neovlašćene upotrebe, na način da samo Korisnik usluge ima pristup preko svog korisničkog naloga,
(6) osigurati kontinuiranu funkcionalnost Aplikacije,
(7) pružiti pomoć u rešavanju problema u radu Aplikacije – pomoć će se prvenstveno pružati putem e -pošte,
(8) osigurati tekuće isporuke poboljšanja i potrebnih ispravki programskog koda Aplikacije u slučaju utvrđenih kvarova instalirane Aplikacije,
(9) sprečiti gubitak podataka pravljenjem dnevnih kopija baze podataka (radnim danom) i shodno tome obezbediti oporavak podataka najkasnije 48 sati unatrag od podneva tekućeg dana u mesecu,
(10) obezbediti promenu Aplikacije u skladu sa eventualno izmenjenim propisima,
(11) odgovarati do vrijednosti godišnje naknade za korišćenje Korisniku ako je nadležni organ pravosnažnom odlukom utvrdio neusaglašenost Aplikacije s propisima Republike Srbije.

XII Funkcionalnost i osnovne karakteristike Aplikacije

Aplikacija prvog dana u mesecu za tekući mesec automatski generiše i popunjava tabele evidencije radnog vremena svakog zaposlenog unapred prema šablonu. Ovako popunjena evidencija radnog vremena informativne je prirode i služi samo kao pomoć u vođenju evidencije o radnom vremenu zaposlenih u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije.

Aplikacija na osnovu evidencije radnog vremena svih zaposlenih koju vodi Korisnik, stvara rekapitulaciju radnog vremena za prethodni mesec, a koja služi kao osnova za obračun zarade svih zaposlenih.

Aplikacija daje Korisniku dva neophodna dokumenta za svaki mjesec – evidenciju i rekapitulaciju radnog vremena.

XIII Otkaz i raskid

Ugovor o korišćenju Aplikacije prestaje istekom ugovorenog roka.

Ako se Korisnik ne pridržava Opštih uslova ili ako davaocu usluge po dospijeću ne plati naknadu za korišćenje Aplikacije, davalac usluge zadržava pravo da spreči Korisnika da koristi Aplikaciju bez prethodnog obaveštenja, sa efektom trenutnog raskida na štetu Korisnika. Nakon naknadnog plaćanja, davalac usluge može dozvoliti Korisniku da ponovo koristi Aplikaciju.

U slučaju raskida ugovora, prethodno plaćene naknade za korišćenje, davalac usluge nema obavezu da vrati.

XIV Pristanak na izmene Opštih uslova

Davalac usluge zadržava pravo naknadne izmene i/ili dopune Opštih uslova, o čemu je dužan da obavesti Korisnika putem e-pošte, obaveštenjem prilikom korišćenja Aplikacije ili na drugi odgovarajući način.

Smatra se da je Korisnik pristao na izmene i / ili dopune Opštih uslova ako ne otkaže korišćenje Aplikacije u roku od 8 dana od dana obaveštenja.

XV Rešavanje sporova

Davalac usluge i Korisnik slažu se da će mirno riješiti sve sporove koji proizlaze iz ugovora, a ako to nije moguće, nadležan je nadležni sud u Beogradu.

Ovi Opšti uslovi važe od 01.10.2021. godine.